Mbu Sigorta

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları
teklif al

Avukat, mali müşavir, veteriner gibi mevzuatı belirlenmiş meslekleri icra eden müşterilerimizin, mesleklerini icra ederken yetersiz/hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlardan kaynaklanan tazminat talepleri için koruma sağlıyoruz.
 

Serbest Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası (SMM)

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin 3568 sayılı kanun ve bu kanuna ek olarak yayınlanan tüm tebliğler uyarınca mesleki faaliyetlerini ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı hizmet verdikleri mükelleflerine gelebilecek olan;

 1. resmi kurumlar tarafından kesilebilecek idari para cezaları,
 2. özel usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları,
 3. vergi ziyaı cezası,
 4. gecikme zammı,
 5. gecikme faizi,
 6. pişmanlık zammı veya
 7. mesleki faaliyetlerin ifa edilmesi esnasında yapılan hata veya kusurdan dolayı oluşan ve müteselsil sorumluluk gereği ödenmesi gereken vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi SMM mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır. 

Sigorta poliçesi düzenlenmesinden 5 (beş) yıl önceye kadar veya sigorta poliçesi yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiller nedeniyle sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri; sözleşme süresi içinde veya sözleşme süresinin sona ermesini takip eden 30 gün içerisinde sigortacıya bildirilmesi şartı ile teminat altına alınmaktadır.

 

Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası (YMM)

Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki faaliyetlerini ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı hizmet verdikleri mükelleflerine gelebilecek olan; 

 1. resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, 
 2. özel usulsüzlük cezaları veya 
 3. sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan ve müteselsil sorumluluk gereği ödenmesi gereken sosyal sigorta primleri, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi YMM mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır. 
 4. Sigorta poliçesi düzenlenmesinden 5 (beş) yıl önceye kadar veya sigorta poliçesi yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiller nedeniyle sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri, sözleşme süresi içinde veya sözleşme süresinin sona ermesini takip eden 5 (beş) yıl içerisinde sigortacıya bildirilmesi şartı ile teminat altına alınmaktadır. 

 

Bağımsız Denetçiler Mesleki Sorumluluk Sigortası (BD)

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca denetimden doğan sorumluluklarına ilişkin detayları işbu poliçe genelinde belirtilen şartlar doğrultusunda güvence sağlayan mesleki bir sorumluluk sigortasıdır.  

Söz konusu kuruluş ve denetçilerin sözleşme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dâhil olmak üzere her türlü mevzuata ve denetim standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları ve bağımsız denetim raporları düzenlemeleri, raporlarında eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer vermeleri gibi nedenlerden kaynaklanan zararlar ve bu zararlara bağlı oluşan makul giderler ile yargılama gideri ve vekâlet ücreti BD mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır.

 

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bir avukatın mesleki sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmesi şüphesiz çok önemlidir. Ancak zaman zaman istem dışı ve istenmeyen durumlar da ortaya çıkabilir. Son derece hassas dengelere ve ilkelere sahip bu özel meslek grubunun mensuplarının faaliyet süreçlerini güvence altına alan avukat mesleki sorumluluk sigortası, avukatları sigorta dilinde ‘mesleki kaza’ olarak nitelendirilebilecek durumları esas alarak koruma altına almaktadır.

Avukat mesleki sorumluluk sigortası, avukatların mesleklerini icra ederken karşı karşıya oldukları riskler ve bunların gerçekleşmesi sonucunda oluşan zararlar sebebiyle ödemekle mükellef olacakları tazminatlar ile yargılama masrafları ve avukatlık ücretlerini poliçede belirtilen limitler dahilinde sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Avukat mesleki sorumluluk sigortası, hem kamu adına hem de görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan tüm avukatlar adına güven kavramını tam anlamıyla konumlandırmak amacıyla oluşturulmuş önemli ve gerekli bir poliçedir.